MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Phân công đội ngũ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NVT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:09' 03-02-2009
Dung lượng: 196.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU 1
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ GIÁO VIÊN
Trường TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

TT
Họ và tên CB, GV, NV
Chức vụ
Công tác kiêm nhiệm
Công tác chính
Ghi chú

1
Trënh Ngoüc
Thanh
HT
Bí thư chi bộ2
Lã Thë Ngoüc
Cuïc
P.HT
CTHĐT3
Buìi Thë
Diãùm
P.HT
CTCĐ4
Nguyãùn Thë
Phuïc
GV
TTCM1
Dạy lớp 1/1
22t/tuần

5
Ung Thë
Haì
GV

Dạy lớp 1/2
22t/tuần

6
Nguyễn ThịNgọc
Diệp
GV

Dạy lớp 1/3
22t/tuần

7
Trần Thị
Hoa
GV

Dạy lớp 1/4
22t/tuần

8
Phan Thë
Huãû
GV

Dạy lớp 1/5
22t/tuần

9
Nguyãùn ThëTuyãút
Nhung
GV
TTCM2
Dạy lớp 2/1
22t/tuần

10
Trương Thị
Sinh
GV

Dạy lớp 2/2
22t/tuần

11

Hoa
GV

Dạy lớp 2/3
22t/tuần

12
Dæång Thë Mäüng
Hoa
GV

Dạy lớp 2/4
22t/tuần

13
Âoaìn Thë
Âiãøm
GV
TTCM3
Dạy lớp 3/1
22t/tuần

14
Voî Hoaìng Quãú
Cháu
GV

Dạy lớp 3/2
22t/tuần

15
Âàûng Thë Kim
Ván
GV
TBTTr
Dạy lớp 3/3
22t/tuần

16
Phaûm Thë Häöng
Phæång
GV

Dạy lớp 3/4
22t/tuần

17

Dung
GV

Dạy lớp 4/1
23t/tuần

18
Lã Thë Ngoüc
Minh
GV

Dạy lớp 4/2
23t/tuần

19
Nguyãùn Thë
Hoaì
GV

Dạy lớp 4/3
23t/tuần

20
Phaûm Thë
Phæåüng
GV
TPCM
Dạy lớp 4/4
23t/tuần

21
Huyình Thë
Anh
GV
TTCM4,5
Dạy lớp 5/1
23t/tuần

22
Nguyãùn ThëMinh
Aïnh
GV

Dạy lớp 5/2
23t/tuần

23
Nguyãùn Thë
Thu
GV

Dạy lớp 5/3
23t/tuần

24
Tráön Thë Thaïi
Hoài
GV

Giáo viên TD
22t/tuần

25
Cao Thë Bêch
Âaìo
GV

Giáo viên MT
25t/tuần

26
Læång Thë
Sám
GV

Giáo viên AV
26t/tuần

27
Hoaìng Buìi Minh
Hiãön
GV
BTCĐ
TPT


28
Hoaìng Lã
Bin
GV

GV nhạc
24t/tuần

29
Võ Thị Ánh
Tuyết
GV

Giáo viên tin
21t/tuần

30
Kh
Hoà
GV

Giáo viên


31
Vương Thúc
Nhơn
GV

Giáo viên
dạy TD

32
Nguyễn Thị
Nẫm
GV

GV


33
Trần Ngọc
Thạnh
VT
TTVP34
Phaûm Thë Thuyï
Nga
TV-TB
35
Trần Thị
Hường
KT
36
Buìi Læång Thu
Tám
Đánh máy
37
Huỳnh Đức
Lãm
Baío vãû
38

Mai
Phục vụ BT
TTPV39
Huỳnh Thị
Ngoan
Phục vụ BT
40

 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động