MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN 5 năm 2011-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD-ĐT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 21-06-2010
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2299/BGDĐT-KHCNMT
V/v Hướng dẫn xây dựng Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010
kế hoạch KH&CN 5 năm 2011-2015


Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện,
trường cao đẳng, các viện và trung tâm
nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng khung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1548/BKHCN-KHTC ngày 26/6/2009 về việc hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch 5 năm 2011-2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2011-2015 như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KH&CN 5 NĂM 2006-2010
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Nêu bật những kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị trong 5 năm 2006-2010; chỉ rõ những đóng góp thiết thực của hoạt động KH&CN cho giáo dục và đào tạo, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; làm cơ sở để xác định mục tiêu và nội dung kế hoạch KH&CN 5 năm 2011-2015.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động KH&CN của đơn vị mình, đồng thời giá từng mặt công tác KH&CN, từng nội dung hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010 của đơn vị.
- Việc đánh giá cần làm rõ kết quả và mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nêu trong kế hoạch KH&CN 5 năm 2006-2010 và lượng hóa các kết quả nổi bật của từng nội dung hoạt động KH&CN của đơn vị.
- Cần nêu rõ những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục, những bài học kinh nghiệm phát triển, tổ chức, điều hành hoạt động KH&CN, đề xuất những giải pháp đảm bảo hiệu quả của hoạt động KH&CN trong những năm tiếp theo.
II. Nội dung đánh giá
1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước
Các đơn vị tiến hành đánh giá chung về tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước của đơn vị trong 5 năm 2006-2010 đối với các đề tài, nhiệm vụ KHCN độc lập, các dự án sản xuất thử nghiệm, các đề tài, dự án thuộc các chương trình, các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư ký với nước ngoài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen (nếu có). Các cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước báo cáo cụ thể từng nhiệm vụ với với đơn vị chủ trì về tình hình thực hiện, kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ.
2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ
2.1. Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ
Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các chương trình trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2006-2010 tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình, đánh giá những tồn tại, nêu nguyên nhân, kiến nghị giải pháp để thực hiện các chương trình KH&CN cấp Bộ trong giai đoạn tới.
2.2. Đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ
Các đơn vị đánh giá tình hình triển khai thực hiện từng đề tài KH&CN trọng điểm cấp Bộ được giao chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2006-2010, nêu được kết quả, phân tích hiệu quả của đề tài đối với giáo dục đào tạo, đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương và cả nước (sản phẩm của đề tài, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, quy mô, phạm vi, địa chỉ áp dụng, ứng dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội, v.v…). Cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ báo cáo cụ thể từng đề tài với đơn vị chủ trì về tình hình thực hiện, kết quả và hiệu quả
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động