MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Biên bản kiểm tra PCGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NVT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:37' 03-02-2009
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCĐ PCGDTH-CMC, THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC
ĐÚNG ĐỘ TUỔI
Đơn vị được kiểm tra:……………………………………………………....
Kiểm tra công nhận đạt chuẩn thời điểm:……………………………….......
I.Thành phần đoàn kiểm tra:……………………………………………….................
……………………………………………………………………………….......
II. Thành phần đơn vị được kiểm tra:………………………………………...............
…...........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....
III. Thời gian kiểm tra:………………………………………………………................
IV. Nội dung kiểm tra:
1. Báo cáo của Ban chỉ đạo xã, phường:………………………………….........
……. ………………………………………………………………………........
2. Lưu trữ các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác PCGDTH-CMC và PCGDTHĐĐT:…….........................................................................................................
…….. ………………………………………………………………………..........
3. Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách và biểu mẫu thống kê về PCGDTHĐĐT:
……………………………………………………………………………………….
4. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra công nhận của cấp trên đối với đơn vị:.............................
………………………………………………………………………………………
5. Kết quả cụ thể về PCGDTHĐĐT ở thời điểm tháng…….năm………...........
a) Về học sinh:
- TS trẻ 6 tuổi:……………...... TS trẻ 6 tuổi miễn giảm:………………….....
- TS trẻ 6 tuổi PPC:…..........TS trẻ 6 tuổi huy động ra lớp 1:…….…..(TL:…)
- TS trẻ 11 tuổi:……………. TS trẻ 11 tuổi miễn giảm:…………………......
- TS trẻ 14 tuổi PPC:……...…..TS trẻ 11 tuổi hoàn thành TH:………...........
(TL:…) -TS trẻ 11 tuổi hiện đang học các lớp tiểu học:……….....(TL:......)
b) Về đội ngũ giáo viên:
- TS giáo viên:…………TS lớp:………….TL giáo viên/lớp:………….....
- TS GVđạt chuẩn THSP:………(TL:.......) TS GV trên chuẩn THSP:……
c) Về cơ sở vật chất:
- Trường, lớp, thư viện, thiết bị theo QĐ số 2164/Bộ:…………….............
- Vệ sinh trường học theo QĐ số 2165/Bộ:………………………..............
6. Kiểm tra thực tế thôn, tổ, trường học:………………………………..............
……………………………………………………………………………..............
V. Kết luận của đoàn kiểm tra:…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
VI. Ý kiến tiếp nhận của đơn vị được kiểm tra:………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Đại diện của BCĐ xã, phường Trưởng đoàn kiểm tra
(Kýtên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Dựa nội dung cần ghi ở các phần, kéo dài thêm khoảng trống ở các tiểu mục.

 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động